Všeobecné podmínky a podmínky internetového obchodu PROTECHSHOP.CZ

Kategorie
 
 
 
 
 

Všeobecné podmínky a podmínky internetového obchodu PROTECHSHOP.CZ

Článek I.
Úvodní ustanovení
 

Odst. 1
Pro-Tech Shop, s.r.o.,
Jesenského 2328/60,
960 01  Zvolen,
IČO: 52 566 269,
DIČ: 2121065980,
IČ DPH: SK2121065980 
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu BB, oddíl: Sro, vložka: 37088/S.

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Banskobystřický kraj
Dolná 179/46, 974 01 Banská Bystrica
odbor výkonu dozoru a právní odbor
tel.č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73, fax č. 048/412 46 93
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Společnost Pro-Tech Shop, s.r.o. prostřednictvím třetí osoby provozuje nákupní web portál / web shop na stránce www.protechshop.cz (dále přiměřeně i "nákupní portál"). Prostřednictvím tohoto portálu má třetí osoba (dále "kupující") možnost prohlížet si zboží na stránce nákupního portálu. Současně za podmínek stanovených těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále "VOP") a za předpokladu akceptace objednávky / návrhu kupní smlouvy prodávajícím má tato osoba jako kupující možnost zakoupit ním vybrané zboží.

 

Odst. 2
Adresa elektronické pošty prodávajícího info@protechshop.cz. Telefonní číslo prodávajícího +420 605 330 610. Operační hodiny: běžné pracovní dny pondělí až pátek od 08.30 -17.00 hod. Tyto údaje mohou být kdykoliv pozměněny nebo aktualizovány na www.protechshop.cz.

Odst. 3
Tyto VOP upravují právní vztahy mezi společností Pro-Tech Shop, s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím, který v souladu a postupem podle VOP projeví zájem o koupi zboží na internetové stránce www.protechshop.cz. Tyto právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vznikající při koupi, dodávce zboží a reklamacích vad zboží se v závislosti na jejich obsahu a účastníků koupě přiměřeně řídí ustanoveními příslušných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku a obchodního zákoníku. Tyto VOP upravují i povinnosti stran do okamžiku uzavření kupní smlouvy na základě registrace osoby kupujícího. Vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí i reklamačním řádem pro internetový obchod www.protechshop.cz (dále jen "Reklamační řád") uvedeným v bodě 5. VOP.

Odst. 4
Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na www.protechshop.cz, uzavřená podle článku 2. a násl. VOP.

Odst. 5
Ustanovení VOP a zákona upravující práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel podle zákona č. 250/2007 Sb.z. nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby. Této osobě nepřísluší práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními Obchodního zákoníku Slovenské republiky.

Odst. 6
Zboží prezentováno na nákupním portálu (pokud není v názvu nebo popisu produktu jasně uvedeno jinak) patří do kategorie hobby nářadí. Údaje prezentovaného zboží na nákupním portálu (zejména dostupnost, cena, zásoby, velikost, tvar, vzor, ​​barevné provedení) nejsou aktualizovány prodávajícím online v každém okamžiku. Tyto údaje ohledně zboží nemusí být na nákupním portálu vždy úplně, správné a totožné ve srovnání se skutečným stavem. Údaj "dostupnost" zobrazený při položce zboží na nákupním portálu nelze interpretovat jako lhůtu pro dodání zboží prodávajícím. Uvedená dostupnost zboží je pouze orientační, nezávazný odhad času, který se předpokládá pro vyprodání dostupných skladových zásob prodávajícího. Zboží nelze předem ukázat kupujícímu, není možné vždy provést přijetí a akceptaci objednávek a provést jeho dodání, hoc prostřednictvím třetí osoby. Zboží prodávané přes nákupní portál je vždy limitován aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a doobjednávání a / nebo dodávání zboží po jeho vyprodání není možné, ani prostřednictvím jiné osoby. V určitých případech prodávající nebude schopen dodat výrobky nebo rovnocenné výrobky nebo zařídit, aby dodávku uskutečnil jiný prodávající za tuto cenu, v čase a v množství, které jsou rozumné vzhledem na výrobek, rozsah reklamy výrobku a cenu, zvláště pokud nastal mimořádný případ podle čl. 2.15 VOP. O každé takové mimořádné skutečnosti - nemožnosti dodání zboží bude vždy kupující informován vhodným způsobem a v případě uzavřené smlouvy má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit. Některé produkty mohou být vyráběny ve více modifikacích - na fotografii je vždy uvedena nejtypičtější z nich. Kvalita, základní vlastnosti a celkový charakter produktu (uvedený v popisu) se však nemění.

 
Článek II.
Objednávání zboží / koupní smlouva / úkony pro uzavření smlouvy
 

Odst. 1
Koupě zboží se realizuje formou vystavení a odeslání objednávky kupujícím v nákupním portálu prodávajícího s tím, že objednávka kupujícího musí být odsouhlasena (akceptována) prodávajícím v souladu s VOP, jinak smluvní vztah nevznikne. Pokud je objednávka akceptovaná prodávajícím postupem podle VOP, prodávající dodá objednané zboží v dodací lhůtě dle čl. 4.1 VOP. Před odesláním objednávky kupujícím jsou na nákupním portálu a ve VOP kupujícímu oznamovány a poskytované informace podle zvláštních předpisů, zejména podle § 3 zákona č. 102/2014 Sb.z. Kupující projevuje souhlas s těmito podmínkami odkliknutím příslušného políčka před odesláním objednávky na portálu. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl seznámen s tím, že s podáním objednávky a součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu objednaného zboží.
 
Odst. 2
Pro možnost aktivního nakupování na nákupním portálu, případně pro účast na reklamních a soutěžních aktivitách prodávajícího je nezbytné, aby se kupující zaregistroval na www.protechshop.cz v registrační části portálu. Registraci kupujícího je možné provést před výběrem zboží nebo v procesu jeho výběru. Osoba vyplňující registrační formulář je povinna vyplnit údaje podle požadovaných polí registračního formuláře. Vyplněním registračního formuláře současně kupující uděluje souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů v souladu s čl. 7. a násl. VOP a s podmínkami podle VOP. Tyto údaje je kupující povinen v případě jejich změny neprodleně aktualizovat na portálu při zasílání objednávky, protože jejich správnost, pravdivost a aktuálnost má vliv na dodání zboží kupujícímu. Povinná pole registračního formuláře jsou označeny znakem "*". Kupující je povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje. Nesplnění uvedených povinnosti kupujícím je vykládáno v neprospěch kupujícího. Úspěšný proces registrace je ukončen přidělením přístupového jména a hesla, zvláštní e-mail není odesílán. Kupující je povinen uschovat přístupové jméno a heslo generované v registračním procesu na bezpečném místě a ochraňovat tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití.
 
Odst. 3
Kupující si zboží prohlíží a vybírá podle výrobkových kategorií uvedených v levém výrobkovém menu, resp. kliknutím na zobrazeno zboží. U zboží si kupující vybere údaje podle zveřejněných objednacích informací a kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" zboží přidá do své objednávky. V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil, klikne na tlačítko "Objednat". Jinak je oprávněn vrátit se k procesu výběru zboží kliknutím na "Pokračovat v nákupu".

Odst. 4
Proces tvorby vystavení objednávky kupujícího sestává ze 4 kroků: a) výběr zboží a kliknutí na tlačítko "Objednat" b) výběr způsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) potvrzení objednávky, d) odeslání objednávky.
 
Odst. 5
V každém z těchto kroků postupuje kupující dle navigačních instrukcí a každý z těchto kroků je zpravidla ukončen kliknutím na "Pokračovat". Kupující je povinen uvést úplné, pravdivé a správné údaje nezbytné pro správné doručení zboží. Kupující je povinen odkontrolovat správnost vybraných dat a údajů v procesu objednávání zboží před jejich definitivním odesláním prodávajícímu.
 
Odst. 6
Výslovně se vylučuje aplikace jakýchkoli jiných podmínek kupujícího uvedených v objednávce, jiném dokumentu, správě nebo v e-mailu kupujícího, které by byly v rozporu s těmito VOP.

Odst. 7
Objednávka kupujícího se považuje za odeslanou, pokud bude doručena prodávajícímu a pokud bude obsahovat všechny požadované údaje - název objednávaného zboží, jeho množství, cenu, dodací, fakturační adresu, e-mailový a telefonický kontakt na kupujícího.
 
Odst. 8
Před zasláním objednávky prodávajícímu je od kupujícího vždy vyžadováno, aby kupující odkliknul a potvrdil, že se seznámil a souhlasí s platnými VOP prodávajícího, považujíce je za součást smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Proces vystavení a zaslání objednávky kupujícím nelze dokončit bez provedení tohoto úkonu. Každé objednávce je přiděleno evidenční číslo. Při komunikaci s prodávajícím a při úhradě uvádí kupující i číslo objednávky.
 
Odst. 9
Kupující posílá prodávajícímu objednávku přes nákupní portál. Tato objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy za smluvních podmínek podle těchto VOP. Objednávka je určena pro prodávajícího na přijetí prodávajícím ve lhůtě 15 dnů od jejího doručení prodávajícímu. Odesláním objednávky prodávajícímu přes nákupní portál projevuje kupující vůli být vázán svojí objednávkou během uvedené lhůty, koupit a převzít jím vybrané zboží za kupní cenu, v souladu s podmínkami VOP, za předpokladu její akceptace prodávajícím. Po obdržení objednávky prodávající elektronicky neprodleně potvrdí objednávku kupujícího, t.j. informuje kupujícího o obdržení a zařazení objednávky kupujícího v systému prodávajícího. Elektronické potvrzení objednávky není akceptací / přijetím objednávky prodávajícím podle čl. 2 VOP a nezakládá vznik dílčí kupní smlouvy.
 

Odst. 10
Na základě dohody stran a v souladu s VOP je kupní smlouva mezi stranami uzavřena, jestliže prodávající objednávku kupujícího potvrdí a současně pokud zvláštním e-mailem nebo zprávou adresovanou kupujícímu ji v uvedené lhůtě 15 dnů od doručení objednávky akceptuje (t.j. projeví souhlas s objednávkou) postupem podle těchto VOP. Prodávající provede akceptaci objednávky kupujícího zasláním e-mailu nebo zprávy kupujícímu. V akceptačním emailu prodávajícího bude uvedena skutečnost akceptace objednávky kupujícího, která bude vyjádřena pojmem, že objednávka je "potvrzena", případně i skutečnost expedice zboží (pro VOP dále přiměřeně "akceptace objednávky"). Akceptací objednávky je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Prodávající je na základě dohody stran a těchto VOP povinen akceptovanou objednávku splnit ve lhůtě podle čl. 4.1 VOP.
 
Odst. 11
Objednávku může kupující odvolat e-mailem doručeným prodávajícímu, pokud toto odvolání dojde prodávajícímu dříve než prodávající provede akceptaci objednávky postupem podle VOP. Uplynutím lhůty pro přijetí objednávky (akceptaci objednávky) prodávajícím bez její akceptace se objednávka automaticky zruší. Objednávka se zrušuje i v jiných případech podle VOP.

Odst. 12
Změna v objednávce / podmínkách: jestliže prodávající nebude schopen odsouhlasit - akceptovat objednávku kupujícího v celém rozsahu (např. 1 z 4 položek nebude dostupná) nebo pokud navrhne její změnu nebo změnu podmínek dodání z jiných důvodů, kupující bude o této skutečnosti informován e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Současně bude požádán o vyjádření souhlasu, resp. nesouhlasu se změnou. Kupující je povinen vyjádřit souhlas, resp. nesouhlas ve lhůtě 2 dnů ode dne oznámení navrhované změny. Po tuto dobu budou dostupné položky z objednávky kupujícího rezervováno pro kupujícího. Až akceptací (odsouhlasením) prodávajícím navrhované změny v objednávce ze strany kupujícího vznikne mezi stranami smluvní vztah. V případě že kupující neodsouhlasí změnu v uvedené lhůtě uvedeným způsobem, objednávka kupujícího se marným uplynutím této lhůty považuje za zrušenou v celém rozsahu a návrh prodávajícího na změnu za neakceptován kupujícím.

Odst. 13
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím nebo akceptací změny objednávky navržené prodávajícím a provedené kupujícím. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a plnit povinnosti podle VOP. Kupujícímu vznikne z uzavřené smlouvy povinnost předmět koupě převzít, zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu plnění a plnit povinnosti podle smlouvy a VOP. Prodávající splní akceptovanou objednávku ve lhůtě podle čl. 4.1 VOP.

Odst. 14
Ve zvláštních případech a před odesláním akceptace si prodávající vyhrazuje právo vyžádat si od kupujícího dodání dalších potřebných podkladů, údajů, případně provést ověření správnosti osobních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla kupujícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky kupujícího požádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky nebo totožnosti kupujícího vhodným způsobem, jako například v písemné formě, e-mailem, SMS nebo telefonicky. Pokud kupující neprovede dodatečnou autorizaci prodávajícím požadovaným způsobem a v prodávajícím požadované lhůtě, marným uplynutím této lhůty se objednávka (před jejím akceptací) nebo kupní smlouva (po akceptaci) zrušuje od začátku.

Odst. 15
Kupující je v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo pokud prodávající není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně, nebo z důvodů vyšší moci nebo výskytu mimořádné okolnosti oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v souladu s VOP a právními předpisy. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, tato mu bude vrácena v souladu s právními předpisy a VOP. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy a / nebo nevydat zboží kupujícímu i v případě pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).
 
Odst. 16
Kupující je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v období od uzavření smlouvy až do doručení zboží. Možnosti odstoupení kupujícího po převzetí zboží jsou uvedeny ve VOP a právními předpisy. Přílohou VOP je i Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, jakož i Vzorový formulář pro spotřebitele na odstoupení od smlouvy. Tyto dokumenty si kupující může stáhnout, potřebné linky jsou uvedeny na konci těchto VOP. Prodávající tímto při uzavření smlouvy poskytuje spotřebiteli Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy při dodání zboží.
 
Odst. 17
Kupující ani prodávající není oprávněn postoupit pohledávku ze vzájemných vztahů na třetí osobu. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn za účelem uzavření smlouvy, zjištění nebo opravy technických chyb provést úkony a použít technické prostředky popsané v čl. 2. a 3. těchto VOP.

 
Článek III.
Kupní cena a platební podmínky

Odst. 1
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu a cenu přepravy podle prodávajícím akceptované objednávky (uzavřené smlouvy). Při tvoření objednávky jsou tyto položky uvedeny také sumárně (součet ceny zboží a přepravy). Cena zboží na portálu je uvedena s DPH, pokud není uvedeno, že jde o cenu bez DPH. DPH je při dodání zboží a služeb uplatňovaná v souladu s právními předpisy.

Odst. 2
V kupní ceně zboží nejsou zahrnuty poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny, náklady na přepravu zboží, náklady dobírky, náklady doručování zakoupeného zboží podle bodu 4. VOP, náklady na použití elektronických prostředků pro komunikaci. Tyto poplatky a náklady je povinen zaplatit kupující, pokud dále není uvedeno jinak. Při platbě ze zahraničí je kupující jako příkazce platby povinen snášet poplatky své banky a ostatní poplatky, zejména korespondenčních bank.
 
Odst. 3
Kupující i prodávající jsou oprávněni zrušit objednávku (do okamžiku odeslání zboží), resp. odstoupit od kupní smlouvy pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které by znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo jestliže při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v této objednávce.
 
Odst. 4
Způsob zaplacení kupní ceny, nákladů dopravy zboží (způsob placení volí kupující v procesu objednávání zboží na nákupním portálu a je uveden v objednávce s vyčíslením nákladů):

• hotovostně při převzetí zboží (dobírka) - kupní cena a náklady dobírky i přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží,
• hotovostně vkladem na účet prodávajícího - kupní cena a náklady dopravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zbož
• bezhotovostně kartou
• bezhotovostně úhradou na účet prodávajícího v momentě vytváření objednávky nebo po akceptaci objednávky - kupní cena a náklady přepravy zboží jsou uvedeny v nákupním košíku při objednávání zboží.
Při placení je jako variabilní symbol nutné uvést číslo objednávky kupujícího. Kupujícím nesprávně uvedený variabilní symbol při platbě má za následek nesprávné zúčtování kupní ceny a kupující nese všechna rizika s tím spojená a kupující je v prodlení s plněním povinnosti zaplatit.

 

Odst. 5.
Splatnost kupní ceny:
Při zvolení bezhotovostní platby nebo inkasa vkladem na účet prodávajícího: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření smlouvy a před převzetím zboží způsobem dle čl. 3. VOP; kupující je oprávněn zaplatit už při vystavení a odeslání objednávky prodávajícímu s tím, že platba je vnímána jako záloha na kupní cenu a nákladů dopravy zboží, avšak kupujícímu se doporučuje, aby platil až po akceptaci objednávky prodávajícím (uzavření smlouvy),
Při hotovostní úhradě při doručení zboží na dobírku: kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a náklady dopravy nejpozději při doručení zboží kupujícímu.
 
Odst. 6
Poplatky bank za provedení úhrady kupní ceny a nákladů dopravy kupujícím se řídí smlouvou mezi kupujícím a bankou kupujícího. Kupující je upozorňován, že informace o nákladech přepravy zboží jsou jednoznačně uvedeny v procesu objednávání zboží a závisí na výběru dopravce / doručovací služby a způsobu doručení. Náklady na použití elektronických prostředků komunikace se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Odst. 7
Prodávající vystaví a doručí fakturu kupujícímu v souladu s platnými zákony SR. Kupující zasláním objednávky souhlasí s tím, aby faktura byla poslána spolu se zbožím nebo zpřístupněna kupujícímu elektronicky. Faktura je posílána spolu se zbožím a faktura je současně i dodacím listem a záručním listem, pokud není doručován zvláštní záruční list. 

Odst. 8
Při odstoupení od uzavřené smlouvy se postupuje v souladu s právními předpisy a VOP. Pokud byla kupní cena zaplacena před uzavřením smlouvy a smlouva není uzavřena ani do 14 dnů od doručení objednávky kupujícího, kupní cena bude vrácena kupujícímu neprodleně. Vrácení kupní ceny se provede na ten účet, ze kterého byla platba přijata, resp. jiným způsobem na základě dohody stran. Před vrácením zaplacené ceny je v případě pochybností prodávající oprávněn od kupujícího požadovat prokázání skutečnosti, že je majitelem účtu a / nebo oprávněnosti přijetí peněžních prostředků. Pokud je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zboží bylo již doručováno kupujícímu, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu po vrácení zboží prodávajícímu.

 
Článek IV.
Dodání zboží a dodací podmínky

Odst. 1
Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva postupem podle těchto VOP. Prodávající dodá zboží kupujícímu na adresu jím uvedenou při vystavení objednávky a výlučně osobě, která je uvedena jako kupující. Dodání nebo vydání zboží jiné osobě než kupujícímu nelze bez zvláštního předem vyjádřeného písemného souhlasu prodávajícího a prodávajícím požadovaných dokumentů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kupující uvedl správně své identifikační údaje při objednávání zboží a údaje pro dodání zboží. Doručovatel zboží je oprávněn u přebírající osoby vhodnými prostředky provést zjištění a ověření zda tato osoba je kupujícím a zda je oprávněná převzít zboží. Pokud to okolnosti vyžadují, prodávající a kupující se mohou dohodnout na prodloužení dodací lhůty, nebo na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny v nákupním košíku v procesu objednávání zboží.

Odst. 2
Vydání zboží kupujícímu je možné pouze pokud je zaplacená kupní cena a cena přepravy za dodávané zboží. V opačném případě je prodávající, resp. dopravce / doručovatel oprávněn nevydat zboží a prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Kupující je povinen od přepravce / doručovatele řádně převzít zboží v rozsahu prodávajícím akceptované objednávky. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

 
Odst. 3
Způsob dodání zboží volí kupující na nákupním portálu, a to v procesu objednávání zboží z prodávajícím nabízených možností. V zásadě je možné dodání zboží spediční společností nebo prostřednictvím poštovního podniku a cena přepravy je uvedena v objednávce.


Odst. 4
V určitých případech je prodávající oprávněn pozměnit kupujícím vybraný způsob přepravy zboží na jiný nabízený způsob přepravy před akceptací objednávky. V tomto případě bude kupující o této skutečnosti písemně informován, bude mu navržena změna objednávky, podmínek smlouvy podle čl. 2 VOP a bude informován o změně nákladů na dopravu. Změna nákladů dopravy v důsledku změny způsobu přepravy nebude v neprospěch kupujícího.

Odst. 5
Kupující je upozorněn, že prodávající je oprávněn dodat zboží i několika samostatnými dodávkami s tím, že i pro takové samostatné dodání zboží platí cena přepravy jako při akceptaci objednávky (t.j. více přeprav je účtovaných jen za cenu jedné přepravy).

Odst. 6
Prodávající, přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e-mailem, SMS zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. telefonicky). Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli. Kupující je povinen být zastižení na jím uvedené adrese v čase oznámeného dodání zboží.
 
Odst. 7
Při převzetí zboží je kupující povinen bez vyzvání prokázat dopravci svou totožnost prostřednictvím platných dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Z těchto dokladů musí být zřejmá totožnost kupujícího a oprávnění k převzetí zboží. V opačném případě nemusí být zboží předáno ze strany prodávajícího / přepravce.

Odst. 8
Pokud kupující neoprávněně odmítne převzít zboží nebo jej opakovaně neoprávněně nepřevezme, je prodávající oprávněn si vůči němu uplatnit smluvní pokutu za porušení smlouvy podle bodu 6.5. těchto obchodních podmínek.

Odst. 9
Prodávající je oprávněn jednostranně a dle vlastního uvážení interně určit hodnotu objednávky, při které kupující již neplatí cenu přepravy zboží. Skutečnost placení nebo neplacení ceny přepravy kupujícím se zobrazí v objednávce na stránce www.protechshop.cz. Prodávající je oprávněn jednostranně bez nutnosti uvedení změny těchto VOP měnit a upravovat hodnotu objednávky (uzavřené smlouvy), při které kupující neplatí cenu přepravy. Na uzavřené smlouvy tato změna nemá vliv.
 
Odst. 10
Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal ihned po doručení v přítomnosti zástupce prodávajícího. V případě zjištění existence vady zboží a / nebo v případě pokud zásilka není kompletní (nižší počet kusů zboží, resp. chybí objednané zboží) je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu vyhotovit záznam o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně kupující odmítnout převzít dodané zboží s vadou nebo potvrdit doručení zboží s vadou a následně ve smyslu těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, všechny účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese prodávající. Pokud zásilka není kompletní, resp. pokud jde o zjevnou vadu, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při doručení zboží a kterou neoznámil zástupci prodávajícímu v souladu s výše uvedeným bodem těchto reklamačních a obchodních podmínek, pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí kupujícím.

Odst. 11
Prodávající bude neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodání zboží, jakož i v případech vyšší moci nebo důvodech, za které prodávající nebo dopravce / doručovatel neodpovídá. V tomto případě prodávající nabídne nebo poskytne spotřebiteli náhradní plnění a postupuje podle VOP a právních předpisů.

 
Článek V.
Záruka, reklamační podmínky a reklamační řád
 

Odst. 1
Ustanovení tohoto bodu se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel a / nebo osoby nakupující zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby fyzických osob; odpovědnost za vady zboží se v tomto případě řídí ustanoveními §422 a násl. Obchodního zákoníku. Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 250/2007 Sb.z. v platném znění, občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy.
 
Odst. 2
Při všech výrobcích kupovaných na základě občanskoprávních vztahů je záruční doba v souladu s právními předpisy Slovenské republiky standardně 24 měsíců, pokud právní předpisy SR nestanoví kratší dobu pro určité druhy zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za vady zboží podle § 623 a 623 Občanského zákoníku.

Odst. 3
Trvání záruční doby vyplývá z právních předpisů Slovenské republiky. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.
 
Odst. 4
Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé: v souvislosti s běžným opotřebením, jednáním kupujícího nebo třetí osoby po převzetí zboží kupujícím, neodborným, nešetrným zacházením, nadměrnou zátěží, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím zboží v rozporu s jeho návodem nebo účelem použití nebo nedodržením pravidel používání, údržby nebo skladování, při živelných katastrofách, neodbornou nebo nesprávnou montáží či instalací nebo uskladněním, v důsledku neprovedení pravidelné údržby a servisních prohlídek (pokud jsou určeny podle uživatelského manuálu). Kupujícímu zaniká záruka i v případě, pokud je odstraněna plomba ze zboží nebo pokud bude proveden zásah do zboží.
 
Odst. 6
Kupující může uplatnit reklamaci doručením zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty (kopie dokladu o koupi - faktura která slouží jako záruční list a vyplněný reklamační formulář) na centrální reklamační oddělení: RADMIL - protechshop.cz, U Stadionu 3182/6, 690 02 Břeclav. 
Reklamační formulář dostupný zde: https://pro-techshop.abcreklamace.cz/
 
Odst. 7
K reklamovanému zboží přiloží kupující čitelnou kopii dokladu o koupi zboží (faktura která slouží jako záruční list), jakož i vyplněný reklamační formulář, který lze stáhnout a vytisknout ihned po zadání reklamace na internetové adrese uvedené v bodě 5.6. Zboží musí být doručeno v čistém stavu a s příslušenstvím dodávaným se zbožím. Posouzení reklamace bez předložení zboží nebo bez předložení kopie dokladu o koupi není možné.
 
Odst. 8
Prodávající vyřizuje spotřebitelské reklamace v souladu s právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 250/2007 Sb.z. v platném znění, občanským zákoníkem SR a platnými právními předpisy. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyřešit reklamaci výměnou zboží, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Odst. 9
Prodávající vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vybavena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů lze adresovat na adresu sídla prodávajícího.
 
Odst. 10
Pokud si kupující nepřevezme věc ani do 30 dnů po vyřízení reklamace nebo do 30 dnů od dne opakovaného doručování zboží kupujícímu nebo si ho nepřevezme ve stejné lhůtě od odeslání výzvy prodávajícího po ukončení reklamačního řízení na kontaktní adresu poskytnutou kupujícím, prodávající je v souladu s právními předpisy oprávněn požadovat od kupujícího plnění ve výši 15 CZK za každý den uskladnění.
 
Odst. 11
Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením.
 
Odst. 12
Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za chybu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

 
Článek VI.
Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
 

Odst. 1
Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy / uplatnění práva odstoupit od smlouvy. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud zboží dodávají odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, který byl dodán jako poslední. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel informuje prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením emailem a poštou na adresu RADMIL - protechshop.cz, U Stadionu 3182/6, 690 02 Břeclav. K tomuto účelu musí kupující spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na nákupním portálu prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující spotřebitel zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Bližší podmínky jsou upraveny v zákoně č. 102/2014 Sb.z. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli celou platbu. Platby prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení kupujícího spotřebitele o odstoupení od této smlouvy jakož i zakoupené zboží dle objednávky. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena kupujícímu spotřebiteli až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího. Zboží musí být doručeno zpět na adresu RADMIL - protechshop.cz, U Stadionu 3182/6, 690 02 Břeclav, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím přepravce. Kupující spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb.z.

Odst. 2
V případě vrácení poškozeného, používaného nebo opotřebovaného zboží nebo zboží bez doprovodných dokladů a příslušenství je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky v občansko-právním řízení (s výjimkou zboží vráceného z důvodů prokázaných záručních vad).
Odst. 3
Na základě dohody prodávajícího a kupujícího av souladu s těmito VOP není kupující oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy v kterémkoliv z následujících případů: a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. b) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.
 
Odst. 4
Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.
 
Odst. 5
Povinností kupujícího vyplývající z těchto obchodních podmínek je převzít si objednané zboží a za zboží zaplatit. Nedodržení této smluvní povinnosti se považuje za porušení kupní smlouvy. Za porušení smlouvy ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo na uplatnění smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je 250 CZK + 10% z ceny produktů v objednávce. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s vyčíslenou smluvní pokutou a žádostí o uhrazení této pohledávky.
 
Odst. 6
Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

 
Článek VII.
Alternativní řešení sporů

V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání spotřebitelem, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce  https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
soi nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství SR (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/). Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
Článek VIII.
Osobní údaje a jejich ochrana

7.1.     Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

7.2.     Smluvní strany se dohodly, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.
7.3.     Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části "Registrace".
7.4.     Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), ( dále jen "Nařízení"), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné na plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
7.5.     Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby kupujícímu, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje kupujícího i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích, resp. službách.
7.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.
7.7.     Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.
7.8.     Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v těchto obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.
7.9.     Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
e) jestliže se zpracování zakládá na čl. 6 odst.1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,

7.10.   Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet.
7.11.   Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, jehož údaje zpracovává, následující informace:
a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
e) okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů,
i) právo podat stížnost orgánu dozoru,
j) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřeba k uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů,
k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;
Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie o které kupující požádá může prodávající účtovat poplatek odpovídající správním nákladům na vyhotovení kopie.
7.12.   Pokud kupující uplatní své právo podle bodu 7.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle bodu 7.11, považuje se žádost za podanou podle tohoto Nařízení.
7.13.   Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud kupující namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely již nesmějí a nebudou zpracovávat.
7.14.   Kupující při podezření, že se jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů SR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
7.15.   Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 7.11 v stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.
7.16.   Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.
7.17.   Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:
 
Geis Parcel SK s.r.o.
Balíková přeprava, Geispoint
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2023410301
IČO: 46 489 592
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro,
vložka číslo 21503 / S
 
Geis SK s.r.o.
Paletové přepravy, Celovozová přeprava, Logistika, Obaly
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2020452687
IČO: 31 324 428
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica,
vložka číslo 2083 / S
 
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,
Budča 1039, 962 33 Budča
Slovenská Republika
IČO:36624942
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica,
vložka číslo 9084 / S


Článek IX.
Závěrečná ustanovení

8.1. Prodávající je oprávněn uschovat a archivovat vzájemnou dokumentaci a smlouvu v elektronické formě spolu s příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Archivována smlouva není dostupná kupujícímu. Na uzavření smlouvy je nabízen slovenský jazyk. Kupující je oprávněn podstatné náležitosti smlouvy v elektronické podobě reprodukovat v souladu s právními předpisy. Smlouva se uzavírá na dobu do vypořádání závazků stran ze smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem podle smlouvy, VOP a právních předpisů. Minimální délka trvání závazků kupujícího spotřebitele ze smlouvy je určena právními předpisy SR, VOP a smlouvou.

8.2. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných kupujícímu platí, že pokud prodávající neobdrží chybové hlášení o nemožnosti doručení zprávy (e-mail nebo SMS zpráva) na poskytnutou e-mailovou adresu, resp. telef. číslo kupujícího (mobil), považuje se tato zpráva (e-mail nebo SMS zpráva) za doručenou na další den od jejího odeslání, jestliže kogentní právní předpisy nestanoví jinak. Pro doručování elektronických zpráv adresovaných prodávajícímu (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za nedoručenou do momentu, dokud její přijetí prodávající nepotvrdí kupujícímu zpětnou e-mailovou zprávou. Zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele - kurýrní služby (Slovenská pošta, Geis, GLS) budou považovány za doručené momentem převzetí stranou. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele - kurýrní služby. Je výlučným oprávněním prodávajícího rozhodnout jakou formou a ve kterých případech touto formou bude komunikovat s kupujícím (SMS nebo e-mail nebo jiný vhodný způsob).

8.3. Pokud se prokáže, že některá z ustanovení VOP a / nebo smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení smlouvy / VOP. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

8.4. Nad činností prodávajícího je oprávněn provádět dohled Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Banské Bystrici.
8.5. Rozhodným hmotným a procesním právem je právo Slovenské republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy v Slovenské republice podle práva SR.

8.6. VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího a lze do nich nahlédnout i v sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení je rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na www.protechshop.cz při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Sb.z., Že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem (čl. 5), považujíce je za součást smluvního vztahu.

VOP v tomto znění jsou zveřejněny a platné od 1.10.2019 a použijí se na objednávky doručovány přes nákupní portál po tomto datu.

 

Dokumenty ke stažení
--------------------------------------------------------------------------
Poučení spotřebitele o uplatnení práva na odstoupení od smlouvy 
-------------------------------------------------------------------------- 
Formulář na Odstoupení od smlouvy
--------------------------------------------------------------------------
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze