Vrácení zboží

Kategorie
 
 
 
 
 

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy


6. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

6.1. Poučení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy / uplatnění práva odstoupit od smlouvy. Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Pokud zboží dodávají odděleně, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy kupující spotřebitel nebo jím určená osoba s výjimkou dopravce převezme zboží, který byl dodán jako poslední. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel informuje prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením emailem a poštou na adresu

RADMIL - protechshop.cz,
U Stadionu 3182/6,
690 02  Břeclav.

k tomuto účelu musí kupující spotřebitel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na nákupním portálu prodávajícího. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující spotřebitel zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Bližší podmínky jsou upraveny v zákoně č. 102/2014 Sb.z. Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli celou platbu. Platby prodávající vrátí kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení kupujícího spotřebitele o odstoupení od této smlouvy jakož i zakoupené zboží dle objednávky. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.
Platba za zakoupené zboží bude uhrazena kupujícímu spotřebiteli až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího. Zboží musí být doručeno zpět na adresu 

RADMIL - protechshop.cz,
U Stadionu 3182/6,
690 02 Břeclav,

nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel, při smlouvě na dálku i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím přepravce. Kupující spotřebitel odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech podle § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb.z.

6.2
V případě vrácení poškozeného, používaného nebo opotřebovaného zboží nebo zboží bez doprovodných dokladů a příslušenství je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky v občansko-právním řízení (s výjimkou zboží vráceného z důvodů prokázaných záručních vad).

6.3
Na základě dohody prodávajícího a kupujícího av souladu s těmito VOP není kupující oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy v kterémkoliv z následujících případů: a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen. b) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím.

6.4 Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

6.5 Povinností kupujícího vyplývající z těchto obchodních podmínek je převzít si objednané zboží a za zboží zaplatit. Nedodržení této smluvní povinnosti se považuje za porušení kupní smlouvy. Za porušení smlouvy ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo na uplatnění smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je 10 € + 10% z ceny produktů v objednávce. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s vyčíslenou smluvní pokutou a žádostí o uhrazení této pohledávky.

6.6 Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze